Terms and Conditions

Všeobecné obchodní podmínky

 Těmito smluvními podmínkami se řídí všechny vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem, není-li dohodnuto jinak.

Definice pojmů

[Poskytovatel] Poskytovatelem služeb je We Proofread.it s.r.o., IČ: 06397298, se sídlem Kamenická 654/52, Holešovice, 170 00 Praha 7. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 281376.

[Zákazník] Zákazníkem je subjekt, který s poskytovatelem uzavřel smlouvu o poskytnutí služeb jedním z níže vyjmenovaných způsobů.

[Smlouva] Nedohodnou-li se strany jinak, je smlouva je uzavřena okamžikem, kdy zákazník objedná služby a poskytovatel potvrdí objednávku služeb emailem, faxem, poštou nebo krátkou textovou zprávou.

[Objednávka] Za objednávku je považováno sdělení alespoň následujících informací poskytovateli zákazníkem:

- jméno zákazníka a kontaktní informace

- vymezení služeb, které zákazník požaduje

- jasné vyjádření vůle zákazníka vymezené služby od poskytovatele skutečně odebrat

Zrušení objednávky zákazníkem

V případě, že zákazník objednávku zruší (musí zrušit v pracovní den, tj. po-pá), činí smluvní pokuta za zrušené služby 100% z celkové částky.

Změny objednávky zákazníkem

Každá zásadní změna v objednaných službách ze strany zákazníka, tedy zejména změna času služby nebo změna rozsahu služby, je považována za zrušení již objednané služby a objednávka služby nové. Proto se i na toto zrušení vždy vztahují podmínky zrušení objednávky, není-li dohodnuto jinak.

Poskytovatel je oprávněn rozhodnout, která změna je zásadní změnou.

Dodání služby

Služba je dodána v momentě, kdy je zákazníkovi zaslán email z počítače poskytovatele nebo jiným dohodnutým způsobem doručení.

Nemožnost poskytnutí služby

V případě, že není možné službu poskytnout z důvodu vyšší moci je poskytovatel oprávněn služby neposkytnout. V takovém případě vrátí poskytovatel již zaplacenou částku v celkové výši zpět zákazníkovi.

Stejně se postupuje v případě, že zákazník službu zaplatil před tím, než mu byla ze strany poskytovatele potvrzena a služba mu nebyla poskytnuta.

O nutnosti službu neposkytnout je poskytovatel povinen zákazníka informovat bez zbytečného prodlení.

Vrácení ceny služby

V případě, že zákazníkovi vznikne nárok na vrácení ceny služby poskytovatelem, zašle poskytovatel zákazníkovi dobropis, a peníze vrátí neprodleně po obdržení potvrzeného dobropisu s uvedením čísla účtu zákazníka, na který si přeje peníze vrátit.

Vrácení ceny služby

V případě, že zákazníkovi vznikne nárok na vrácení ceny služby poskytovatelem, zašle poskytovatel zákazníkovi dobropis, a peníze vrátí neprodleně po obdržení potvrzeného dobropisu s uvedením čísla účtu zákazníka, na který si přeje peníze vrátit.

Platební termíny

Veškeré faktury vystavené poskytovatelem jsou splatné ve lhůtě 10 dnů od okamžiku plnění nebo vzniku pohledávky, není-li na faktuře vyznačeno jinak.

Uzavřením smlouvy souhlasí obě smluvní strany s vyměřením penále ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, o který byla platba připsána na určený účet později, než bylo stanoveno.

Mezinárodní bankovní převody

Při mezinárodním bankovním převodu peněz je cena služeb považována za uhrazenou, až když je na účet poskytovatele připsána celá účtovaná částka. Zákazník je tedy povinen nastavit parametry platebního styku tak, aby při převodu nedošlo ke snížení částky.

Poskytovatel na požádání sdělí zákazníkovi částku k platbě přepočtenou do zákazníkem zvolené měny.

Stejná pravidla musí při platbě zákazníkovi dodržet i poskytovatel.

Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem se řídí právem České republiky.

V případě rozporu jazykových verzí těchto podmínek je rozhodující česká verze.

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 20. 9. 2019 a nahrazují jakékoliv předchozí všeobecné podmínky.